دوره و شماره: دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-161 

سخن سردبیر

1. سخن سردبیر

مقاله ترویجی

5. جایگاه کوئینون در ارزیابی تکامل موجودات

صفحه 88-97

صدیقه مختاری؛ فروغ فریدی؛ مجید باصری صالحی


6. اینولیناز: کاربرد، بازار جهانی و تولیدصنعتی

صفحه 97-104

محمد جواد گل محمدی؛ فاطمه محمدی پناه


7. مروری بر استفاده از جلبک‌ها به عنوان سوخت زیستی و بهینه‌سازی آن

صفحه 104-111

نیلوفر خیاطی؛ مریم عابدینی؛ سیدمحسن دهنوی


8. بوم‌سازگان مانگروی ایران؛ اهمیت، وضعیت فعلی و تهدیدات

صفحه 111-125

مهدی قدرتی شجاعی؛ نسترن دلفان؛ رضا ندرلو؛ مهدی بلوکی کورنده


9. هوش میکروبی و استفاده از آن در زیست فن آوری

صفحه 125-139

محمدجواد گل محمدی؛ فرشته جوکار کاشی


10. مطالعه‌ای بر دانه گرده، اصلی‌ترین آلرژن بیولوژیک هوا

صفحه 145-161

معصومه حبیبی؛ محمد رضا سیاهپوش؛ فاطمه ناصرنخعی