هوش میکروبی و استفاده از آن در زیست فن آوری

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

گروه بیوتکنولوژی، دانشکده شیمی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

زمانی که صحبت از هوش و رفتار هوشمندانه ‌می‌شود اولین تصویری که به ذهن خطور ‌می‌کند، موجودات پیشرفته ای همچون پستانداران و در رتبه اول انسان است. ولی آیا موجودات غیر پیشرفته، همچون میکروارگانیسم‌ها نیز دارای هوش و رفتار هوشمندانه هستند؟ آیا استراتژی‌ها و مکانیسم‌هایی در زمان قرار گیریی در شرایط مختلف دارند؟ و آیا برای حفظ بقای خود برنامه ریزی ‌می‌کنند؟ شایستگی‌های ارتباطی و استفاده از واژه های شیمیایی باکتری‌ها را قادر ‌می‌سازد تا توسعه یابند، سازماندهی شوند و زندگی اجتماعی را با انواع مختلفی از الگوهای رفتاری شکل دهند و  خود را مانند ارگانیسم‌های چند سلولی سازماندهی کنند. آن‌ها به مدت چهار میلیارد سال وجود داشته و اکنون نیز زنده هستند، در طی تکامل سازگاری‌هایی کسب کرده اند. تحقیقات اخیر نشان ‌می‌دهد که توانایی‌ باکتری ها از ویروس‌ها برای ویرایش ژنوم حاصل شده است. در این مقاله در مورد هوش میکروارگانیسم ها، و حضور آن ها در جوامع میکروبی بحث شده و برخی راه‌های ارتباطی بین باکتری‌ها و ویروس‌ها مطرح می گردد ،  همچنین کاربرد روابط اجتماعی میکروارگانیسم ها در زیست فن آوری  بیان ‌می‌شود و راهبردی جدید برای مقابله با باکتری‌های بیماری زا  مبتنی بر همین ویژگی‌های ارتباطی و معمول بین باکتری‌ها ارائه ‌می گردد.

 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Microbial intelligence and applications of biotechnology

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Golmohammadi
  • Fereshteh Jookar kashi

چکیده [English]

When it comes to intelligence and clever behavior, the first picture that comes to mind  advanced creatures like mammals and ranked first in humans. However, do non-advanced organisms such as microorganisms have clever intelligence and behavior? Are there strategies and mechanisms for different situations? In addition, do they have the program to survive? Communicative competences and the use of the semiochemical vocabulary enable bacteria to develop, organise and coordinate rich social life with a great variety of behavioral patterns even in which they organise themselves like multicellular organisms.

They  have existed almost four billion years and still survive; they have been during the evolutionary history and have made adjustments. Recent researches have shown that bacteria are derived ability of the edit genome from viruses.

In this paper, microbial intelligence and their presence in microbial communities and illustrates some communication paths between bacteria and viruses were studied. Biotechnological applications of microbial social relationships are determined and the new strategy revealed against pathogenic bacteria based on these same communicative and routine interactions between bacteria.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Microbial intelligence
  • Biotechnology
  • Microorganism
  • Microbial communities
  • تاریخ دریافت: 01 خرداد 1398
  • تاریخ بازنگری: 04 مرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 04 مرداد 1398
  • تاریخ اولین انتشار: 21 تیر 1400