مجله زیست شناسی ایران، بصورت دوفصلنامه با اهداف ترویج دانش زیست شناسی، معرفی پیشرفت های جدید زیست شناسی، نقد برنامه های آموزش  زیست شناسی در تمام مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش و آموزش عالی، و نیز آموزش عمومی زیست شناسی در سطح جامعه، معرفی و پیشنهاد برنامه ها و قلمروهای جدید، روش های آموزشی نوین در تدریس و یادگیری، آموزش مجازی، معرفی نام آوران قدیم و جدید زیست شناسی، نقد و معرفی آثار تالیف و ترجمه و نیز آثار مهم منتشره در سطح جهانی منتشر می شود. 
 دسترسی به تمام مقالات مجله زیست شناسی ایران رایگان است و همچنین از نویسندگان محترم بابت بررسی، داوری، پذیرش و انتشار هزینه ای دریافت نمی شود.
 
شماره جاری: دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1400، صفحه 1-165 

9. مروری بر ابزار کریسپر برای ویرایش ژنوم

صفحه 86-100

زهرا ایران دوست؛ زهرا مرحمتی؛ سید محسن دهنوی


13. مورینگا اولیفرا، درخت معجزه

صفحه 125-128

فاطمه ولایتی پور؛ فاطمه فتوحی چاهوکی؛ سیدعبدالحمید انگجی؛ سعید امین زاده


16. صرع زائی: سازوکارهای ایجاد تشنج و صرع

صفحه 142-148

رضا مقدسی؛ احمدعلی معاضدی؛ زهره قطب الدین


17. کنترل ژنتیکی میوز در گیاهان

صفحه 149-158

اسد معصومی اصل؛ سید ایمان آشتی


معرفی پیشرفتهای جدید زیست شناسی

19. معرفی کتاب

صفحه 164-165

دلارام اسلیمی اصفهانی


ابر واژگان

نشریات مرتبط