اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمد نبیونی
استاد، دانشگاه خوارزمی

سلولی تکوینی

سردبیر

دکتر علی فرازمند
استاد، دانشگاه تهران

ژنتیک

اعضای هیات تحریریه

دکتر ناصر آق
دانشگاه ارومیه

زیست شناسی دریا

دکتر سعید امین زاده
دانشیار، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

دکتر اباصلت حسین زاده کلاگر
استاد، دانشگاه مازندران

دکتر فرشاد درویشی
استاد دانشگاه الزهرا و دانشگاه مراغه

میکروبیولوژی

دکتر غلامرضا رکنی لموکی
دانشیار، دانشگاه تهران

ریاضی

دکتر علیرضا ساری
استاد، دانشگاه تهران

بیوسیستماتیک جانوری