تاثیر انواع مکمل‌های آنتی‌اکسیدانی در حفظ و بهبود عملکرد فراسنجه‌های اسپرم (مطالعه مروری)

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشگاه تبریز. دانشکده کشاورزی. گروه علوم دامی

چکیده

انجماد اسپرم برای مدیریت تولیدمثلی و بکارگیری تکنیک‌های حفظ باروری از اهمیت بیشتری برخوردار است. علی‌رغم موفقیت در انجماد اسپرم، این روش معمولاً باعث تغییرات جدی و مخرب در عملکرد اسپرم می‌شود. مکمل‌های آنتی‌اکسیدانی بدلیل خاصیت آنتی‌اکسیدانی آنها، بهبود سیستم آنتی‌اکسیدانی مایع ‌منی و اسپرم، و کاستن اثرات مخرب ROS تولیدی ناشی از شوک سرمایی، به محیط منی، طی انجماد اضافه می‌گردند. تاکنون مطالعات بسیاری در مورد اثرات مکمل‌های آنتی‌اکسیدانی در انجماد برای بهبود کیفیت مایع منی پس از یخ‌گشایی صورت گرفته است. هدف از این مطالعه افزایش درک نقش مکمل‌های آنتی‌اکسیدان‌ها در افزایش مقاومت اسپرم در برابر آسیب‌های اکسیداتیو است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A review study on the effect of various antioxidant supplements on maintaining and improving the performance of sperm parameters

نویسنده [English]

  • Mahdi Nazari

چکیده [English]

Sperm cryopreservation is more important due to clinical needs, reproductive management, and fertility maintenance techniques. Despite the success of sperm cryopreservation, this method usually causes serious and destructive changes in sperm function. Antioxidant supplements are added to the semen environment during freezing for three reasons. They have antioxidant properties, they can improve the antioxidant system of fluid and sperm. and to reduce the destructive effects of ROS produced by cold shock to the semen environment, they are added during cryopreservation. Therefore, it is necessary to review the results of recent applications regarding the effect of various antioxidant supplements used to improve sperm cryopreservation. Therefore, this study was conducted to increase the understanding of the role of antioxidant supplements in the mechanisms that increase sperm resistance to oxidative damage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cryopreservation
  • Sperm
  • Oxidative Stress
  • تاریخ دریافت: 19 شهریور 1399
  • تاریخ بازنگری: 08 تیر 1400
  • تاریخ پذیرش: 08 تیر 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 09 تیر 1400