دوره و شماره: دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1400، صفحه 1-165 
9. مروری بر ابزار کریسپر برای ویرایش ژنوم

صفحه 86-100

زهرا ایران دوست؛ زهرا مرحمتی؛ سید محسن دهنوی


13. مورینگا اولیفرا، درخت معجزه

صفحه 125-128

فاطمه ولایتی پور؛ فاطمه فتوحی چاهوکی؛ سیدعبدالحمید انگجی؛ سعید امین زاده


16. صرع زائی: سازوکارهای ایجاد تشنج و صرع

صفحه 142-148

رضا مقدسی؛ احمدعلی معاضدی؛ زهره قطب الدین


17. کنترل ژنتیکی میوز در گیاهان

صفحه 149-158

اسد معصومی اصل؛ سید ایمان آشتی


معرفی پیشرفتهای جدید زیست شناسی

19. معرفی کتاب

صفحه 164-165

دلارام اسلیمی اصفهانی