مقدمه ای بر توالی یابی نسل جدید و کاربرد های آن

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

دانشگاه کاشان

چکیده

تعیین توالی DNAاز مهم­ترین روش­ها در زیست­ شناسی است که توسط آن می ­توان ترتیب قرار گرفتن نوکلئوتیدها را در یک قطعه از DNA مشخص کرد. چندین روش متفاوت در تعیین توالی DNA وجود دارد که روش­های قدیمی­تر،  مانند روش Sanger  زمان­بر و پرهزینه است و لذا محققان برای کاهش هزینه­ های توالی ­یابی و توان عملکردی بالا روش های جدیدتر توالی ­یابی را ابداع کرده اند؛ امروزه توالی ­یابی را می­توان به سه نسل تقسیم ­بندی کرد. روش های نسل جدید  قادر به توالی­یابی سریع و همزمان قطعات بزرگ DNAاست. به کمک روش های نسل جدید می­توان توالی­ یابی کل ژنوم، توالی ­یابی مناطق هدف، تعیین توالی از نو و سر­هم ­بندی، تعیین توالی RNA و تغییرات وراژنتیکی را بررسی کرد. با توجه به اینکه هر روش از توالی ­یابی نسل جدید معایب و مزایایی دارند، از این رو مهم­ترین امر در زمینه روش های توالی ­یابی این است که محققین بر اساس ویژگی­های طرح پژوهشی خود، مناسب­ترین روش توالی ­یابی را از نظر کارایی انتخاب کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sequencing steps

چکیده [English]

Abstract:
DNA sequencing is one of the most important techniques in biology which determine precise order of nucleotides within a DNA molecule. Old methods such as Sanger DNA sequencing, are time laboring and expensive methods. Therefore, researchers developed next generation sequencing (NGS) which are more economical and high-throughput methods comparing with old methods. NGS methods classified into three main generations. These methods are able to fast sequencing of long fragments of DNA. By means of NGS, whole genome sequencing, target specific sequencing, de-novo sequencing and assembly, RNA sequencing and investigation of genetically changes are possible. it's so important to consider befits and defects of each method, and choosing a suitable NGS method due to properties of research program.

  • تاریخ دریافت: 19 مهر 1399
  • تاریخ بازنگری: 19 اسفند 1399
  • تاریخ پذیرش: 12 آذر 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 24 بهمن 1400