اینولیناز: کاربرد، بازار جهانی و تولیدصنعتی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 بخش زیست‌فناوری میکروبی، ‌‌دانشکده زیست‌شناسی، دانشگاه تهران، ایران

2 آزمایشگاه زیست فناوری دارویی. بخش زیست فناوری میکربی . دانشکده زیست شناسی وقطب علمی تبارزایی موجودات زنده. پردیس علوم . دانشگاه تهران

چکیده

اینولینازها کلاس آنزیم‌های صنعتی هستند که به طور گسترده برای تولید شربت فروکتوز مورد استفاده قرار می‌گیرند. این گروه آنزیمی ‌با توجه به پتانسیل مناسبی که در تولید فروکتوز و شربت فروکتوز با درصد بالا دارد، کشورهای توسعه یافته را به ادامه انجام تحقیقات در این زمینه ترغیب میکند. مهمترین منبع تولیدی اینولیناز، میکروارگانیسم‌ها هستند. در این مقاله ابتدا انواع اینولینازها و کاربردهای آن بیان شده و سپس بازار جهانی آن  بر اساس معیارهای مختلف بررسی می‌شود. همچنین سیستم SSF به عنوان یک سیستم تولیدی مناسب معرفی می‌گردد و بعد از شرح دادن جزئیات مراحل تولید و خالص سازی، به چالش‌های این سیستم تولیدی پرداخته شده و راه حل‌هایی برای فائق آمدن بر این مشکلات مطرح می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Inulinase: applications, market and industrial production

نویسندگان [English]

 • Mohammad Javad Golmohammadi 1
 • Fatemeh Mohammadipanah 2

چکیده [English]

Inulinases are a class of enzymes that are widely used to produce fructose syrup. Due to the importance of this group enzyme in the production of fructose and high fructose syrup, developed countries continue to research in this field. The most important source of inulinase production is microorganisms. In this article, firstly, the structure, types, and applications of inulinases are mentioned and then its global market is discussed based on various criteria. Further, solid-state fermentation is overviewed as a suitable production system for industrial production of this enzyme and finally, the production and refining stages as well as challenges in their production are addressed and solutions to overcome these problems are proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Inulin
 • Inulinase
 • Endoinulinase
 • Exoinulinase
 • Industrial enzyme
 • Fructose syrup
 • Fermentation
 • Solid-state fermentation
 • SSF
 • Biotechnology
 • تاریخ دریافت: 21 مهر 1399
 • تاریخ بازنگری: 08 تیر 1400
 • تاریخ پذیرش: 08 تیر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 13 تیر 1400