مروری بر استفاده از جلبک‌ها به عنوان سوخت زیستی و بهینه‌سازی آن

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم و فناوری زیستی، گروه زیست شناسی گیاهی

2 تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم و فناوری زیستی، گروه زیست شناسی سلولی-مولکولی

چکیده

ﻣﺤﺪودﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻮﺧﺖ ﻓﺴﻴﻠﻲ در ﻛﻨﺎر آﻟﻮدگی‌های زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﺣﺘﺮاق آنﻫﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ و ﭘﺎک را ﺿﺮوری میﺳﺎزد. ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻮﺧﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از بیومس ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻛﺸﺎورزی، ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺟﺎﻣﺪ و ﻟﺠﻦ ﺗﺼﻔﻴﻪﻫﺎی دﻓﻌﻲ تصفیهﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻮده اﺳﺖ. امروزه منابع تجدیدپذیر جهت جایگزینی سوخت­های فسیلی مثل سوخت­های زیستی-گیاهی وجود دارد؛ با اﻳﻦ ﺣﺎل در دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﻛﺸﺖ میکروﺟﻠﺒﻚها به عنوان گزینه­ای دیگر ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ. بهره‌وری از زیست­ توده­های جلبکی از نظر مصرف آب و مساحت زیر کشت به صرفه­تر از محصولات زراعی گیاهی بوده و باعث کاهش هزینه و کاهش انتشار گازهای گلخانه­ای از طریق جایگزینی با سوخت های فسیلی می‌گردد. بسیاری از گونه­ های میکروجلبک‌ها با توجه به توانایی بالا در مصرف کربن آلی و نیتروژن غیرآلی و فسفر، قادر به رشد در محیط‌های آبی مختلف از جمله فاضلاب­های شهری و صنعتی و کشاورزی و فاضلاب‌های حاوی فضولات حیوانی که در آن‌ها مقادیر زیادی کربن آلی و غیرآلی و نیتروژن و فسفر و دیگر عناصر وجود دارد، می‌باشند و به عنوان یک تصفیه‌کننده‌ی زیستی عمل می‌کنند. با بررسی و مطالعات گسترده و ابداع تکنیک‌های جدید می‌توان به تولید مقرون­ به­ صرفه سوخت‌های زیستی-جلبکی دست یافت و همچنین از تولید سوخت‌های زیستی-گیاهی به دلیل مصرف بالای آب شیرین و زمین‌های کشاورزی جلوگیری کرد. در این مقاله مروری، مطالعات صورت‌گرفته در زمینه سوخت‌های زیستی، استفاده از جلبک‌ها به عنوان سوخت زیستی و روش‌های بهینه‌سازی تولید آن به صورت جامع ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Overview on the Usage of Algae as a Biofuel and their Optimization

نویسندگان [English]

 • Niloofar Khayati 1
 • Maryam Abedini 1
 • Seyed Mohsen Dehnavi 2

چکیده [English]

Limitation of fossil fuel resources along with environmental pollution caused by combustion of them is necessary to search for renewable and clean alternatives. Most of the attention in biofuel production has been focused on the use of biomass, agricultural wastes, solid wastes, and sewage disposal sludge treatment. Today, there are renewable sources to replace fossil fuels such as plant biofuels. However, in the last decade microalgae cultivation has been introduced as another alternative to biomass production. The use of algal biomass in terms of water use and area under cultivation is more effective than crops and reduces cost and reduces greenhouse gas emissions by replacing fossil fuels. Many species of microalgae, due to their ability to use abundant organic carbon and inorganic nitrogen and phosphorus, can grow various aquatic ecosystems such as municipal and industrial wastewater and sewage and waste streams containing large amounts of organic and inorganic carbon, N, P, and other elements. With extensive studies and development of new techniques, it is possible to achieve cost-effective algal biomass production and also prevent the production of plant biofuels due to the high consumption of freshwater and agricultural lands.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Biofuels
 • microalgae
 • plant biomass
 • wastewater treatment
 • تاریخ دریافت: 30 مرداد 1399
 • تاریخ بازنگری: 07 تیر 1400
 • تاریخ پذیرش: 07 تیر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 10 تیر 1400