دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1397 
7. چگونه یک شرکت با فناوری زیستی تاسیس کنیم

صفحه 42-49

فرشاد درویشی؛ کیمیا مرزوکیان؛ سارا طوافی