درباره نشریه

مجله علمی- ترویجی زیست شناسی ایران با هدف ترویج دانش زیست شناسی برای دانشجویان، استادان و عموم علاقه مندان زیست شناسی منتشر می شود. هدف انتشار این مجله معرفی پیشرفتهای جدید زیست شناسی، نقد برنامه های آموزش  زیست شناسی در تمام مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش و آموزش عالی، و نیز آموزش عمومی زیست شناسی در سطح جامعه ، معرفی و پیشنهاد برنامه ها و قلمروهای جدید، روشهای آموزشی نوین در تدریس و یادگیری، آموزش مجازی، معرفی نام آوران قدیم و جدید زیست شناسی، نقد و معرفی آثار تالیف و ترجمه و نیز آثار مهم منتشره در سطح جهانی است.

  انجمن زیست شناسی ایران، مجله زیست شناسی ایران را از سال ۱۳۷۴ بصورت فصلنامه و بطور مرتب منتشر می کند. موضوعات تخصصی زیست شناسی لزوم ایجاد مجلات تخصصی را می طلبید، از اینرو فصلنامه زیست شناسی ایران از سال ۱۳۹۲ با تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بطور تخصصی  به سه فصلنامه مستقل به نامهای مجله پژوهش های گیاهی (علمی - پژوهشی) به آدرس plant.ijbio.ir، مجله پژوهش های سلولی و مولکولی (علمی پژوهشی) به آدرس cell.ijbio.ir و مجله پژوهش های جانوری (علمی پژوهشی) به آدرس animal.ijbio.ir  تغییر نام داد. از همکاران ارجمند خواهشمندیم برای ارسال مقاله های علمی پژوهشی خود به وبسایت های خودشان مراجعه فرمایند.

انجمن زیست شناسی ایران در سال 1396 علاوه بر فصلنامه های علمی پژوهشی که قبلا منتشر می کرد موفق به دریافت مجوز دوفصلنامه علمی ترویجی زیست شناسی ایران (یعنی همین وبسایت) از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد که هم بصورت الکترونیکی و هم بصورت کاغذی منتشر می شود.