درباره نشریه

مجله  زیست شناسی ایران به عنوان یک مجله علمی- ترویجی با هدف ترویج دانش زیست شناسی برای دانشجویان، استادان و عموم علاقه مندان زیست شناسی منتشر می شود. از اهداف انتشار این مجله معرفی پیشرفت های جدید زیست شناسی، نقد برنامه های آموزش  زیست شناسی در تمام مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش و آموزش عالی، و نیز آموزش عمومی زیست شناسی در سطح جامعه ، معرفی و پیشنهاد برنامه ها و قلمروهای جدید، روش های آموزشی نوین در تدریس و یادگیری، آموزش مجازی، معرفی نام آوران قدیم و جدید زیست شناسی، نقد و معرفی آثار تالیف و ترجمه و نیز آثار مهم منتشره در سطح جهانی است.

  انجمن زیست شناسی ایران، مجله زیست شناسی ایران را از سال ۱۳۷۴ بصورت فصلنامه و بطور مرتب منتشر می کند. موضوعات تخصصی زیست شناسی لزوم ایجاد مجلات تخصصی را می طلبید، از اینرو فصلنامه زیست شناسی ایران از سال ۱۳۹۲ با تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بطور تخصصی  به سه فصلنامه مستقل به نام های پژوهش های گیاهی  به آدرس plant.ijbio.ir، پژوهش های سلولی و مولکولی  به آدرس cell.ijbio.ir و پژوهش های جانوری به آدرس animal.ijbio.ir  تغییر نام  داد. از همکاران ارجمند خواهشمندیم برای ارسال مقاله های علمی پژوهشی خود به وبسایت های خودشان مراجعه فرمایند.