اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمد نبیونی

سلولی تکوینی استاد، دانشگاه خوارزمی

nbr.directorkhu.ac.ir

سردبیر

دکتر علی فرازمند

ژنتیک استاد، دانشگاه تهران

afarazmandut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسن ابراهیم زاده

فیزیولوژی گیاهی استاد، دانشگاه تهران

ebizadehut.ac.ir

دکتر دلارام اسلیمی اصفهانی

فیزیولوژی جانوری استاد، دانشگاه خوارزمی

eslimikhu.ac.ir

دکتر سعید امین زاده

استادیار، پژوهشگاه ژنتیک

aminzadehnigeb.ac.ir

دکتر اباصلت حسین زاده کلاگر

استاد، دانشگاه مازندران

ahcolagarumz.ac.ir

دکتر فرشاد درویشی

میکروبیولوژی استاد دانشگاه الزهرا و دانشگاه مراغه

f.darvishiymail.com

دکتر غلامرضا رکنی لموکی

ریاضی استاد، دانشگاه تهران

rokniut.ac.ir

دکتر علیرضا ساری

بیوسیستماتیک جانوری استاد، دانشگاه تهران

sariut.ac.ir

دکتر احمد مجد

تکوین گیاهی استاد، دانشگاه خوارزمی

majd_ahmad2005yahoo.com