شواهدی از تاثیر ویروس کووید-19 بر سیستم عصبی مرکزی: پراکنش بافتی، برهمکنش میزبان-ویروس و مکانیسم‌های فرضی آسیب‌های عصبی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

سمنان، دانشگاه خواهران سمنان (فرزانگان)

چکیده

شیوع بیماری عفونی کروناویروس 2019، کووید-19 (COVID-19) موجب هراس در کل دنیا شده و توانایی اش در پراکنش و آلوده ساختن انسانها در سراسر جهان باعث بروز ترس و وحشت شده است. در حال حاضر که درگیر پاندمی (همه‌گیری جهانی) در حال پیشرفت  کووید-19 هستیم، دانشمندان در تلاشند تا بفهمند که در سطح ژنگانی و رونویسی چه شباهتها و تفاوتهایی بین این ویروس و کروناویروس سندرم تنفسی حاد (SARS-CoV) وجود دارد. در مدت کوتاهی پس از شیوع، نشان داده شد که، مشابه با SARS-CoV ، ویروس کووید-19  از گیرنده آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسنسین2 (ACE2) برای ورود به داخل سلول استفاده می‌کند. این یافته اهمیت پژوهش درباره بیان ACE2 در بافت عصبی و تعیین نقش احتمالی آسیب بافت عصبی در بیماری و مرگ و میر ناشی از  COIVD-19 را بیشتر می‌کند. ما میزان بیان ACE2 در سیستم عصبی مرکزی، برهمکنش ویروس- میزبان و ارتباط آن با بیماریزایی و عوارض دیده شده در بیمارانکووید-19  را بررسی می‌کنیم. همچنین، ما در مورد نیاز به یک مدل برای ارزیابی کووید-19 براساس درگیری بافت عصبی بحث می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها

1- Wuhan seafood market pneumonia virus isolate Wuhan-Hu-1, complete genome. Nucleotide, National Center for Biotechnology Information (NCBI), National Library of Medicine (US), NationalCenter for Biotechnology Information, Bethesda, MD, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/1798174254 (accessed on 2020-02-28).
2- Palasca, O., Santos, A., Stolte, C., Gorodkin, J., and Jensen, L. J. (2018) TISSUES 2.0: an integrative web resource on mammaliantissue expression. Database 2018, No. bay003.
3- Netland, J., Meyerholz, D. K., Moore, S., Cassell, M., and Perlman, S. (2008) Severe acute respiratory syndrome coronavirus infection causes neuronal death in the absence of encephalitis in mice transgenic for human ACE2. J. Virol. 82 (15), 7264−75.
4- Mao, L., Wang, M., Chen, S., He, Q., Chang, J., Hong, C., Zhou,Y., Wang, D., Li, Y., Jin, H., and Hu, B.Neurological Manifestations ofHospitalized Patients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospectivecaseseriesstudy.medRxiv, 2020.02.22.20026500(accessed on 2020-02-28).
5- Li, Y. C., Bai, W. Z., and Hashikawa, T. (2020) Theneuroinvasive potential of SARS-CoV2 may be at least partiallyresponsible for the respiratory failure of COVID-19 patients. J. Med. Virol., DOI: 10.1002/jmv.25728.
6- Wrapp, D., Wang, N., Corbett, K. S., Goldsmith, J. A., Hsieh, C. L., Abiona, O., Graham, B. S., and McLellan, J. S. (2020) Cryo-EM structure of the 2019-nCoV spike in the prefusion conformation.Science, No. eabb2507.
7- Baig, A. M. (2016) Primary Amoebic Meningoencephalitis: Neurochemotaxis and Neurotropic Preferences of Naegleria fowleri. ACS Chem. Neurosci. 7 (8), 1026−9.
دوره 4، شماره 7 - شماره پیاپی 7
اردیبهشت 1399
صفحه 274-278
  • تاریخ دریافت: 23 دی 1398
  • تاریخ بازنگری: 10 تیر 1399
  • تاریخ پذیرش: 10 تیر 1399