ژنوتیپ و فنوتیپ کووید-19: نقش آنها در بیماری زائی

نویسنده

چکیده

کووید-19 کروناویروس نوظهور در ووهان چین است که با شیوع غیر معمول عفونت ریوی همراه بوده، اکنون به صورت همه‍گیری درآمده است. بر اساس ارتباطات تبارزایی و ساختارهای ژنتیکی، کووید-19 متعلق به جنس بتاکرونوویروس ها است. بتاکرونوویروس های انسانی (سارس- کرونا، مرس-کرونا، سارس-کرونا-2) شباهت زیادی با یکدیگر دارند، امّا در ساختارهای ژنتیکی و فنوتیپی تفاوت هائی وجود دارد در بیماری زائی آنها مؤثرند. کووید-19 RNA تک رشته ای مثبت (رشتۀ sense) دارد که به نوکلئوپروتینی متصل است و در کپسید حاوی پروتئین ماتریکس قرار دارد. یک کروناویروس معمول، حداقل شش چارچوب خوانش باز (Open reading frame; ORFs) در ژنگان خود دارد. تمام پروتئین­های ساختاری و کمکی از روی RNA های تک زنجیره کرونا ویروس ها ترجمه می شوند. چهار پروتئین ساختاری اصلی با ORF شماره 10 و 11 که یک سوم ژنگان را تشکیل می­دهند و نزدیک به انتهای 3’ قرار دارند رمزگذاری می­شوند. ساختار ژنتیکی و فنوتیپی کووید-19 در بیماری زائی آن اهمیت دارد. این مقاله ویژگی های مهم ژنتیکی و فنوتیپی کووید-19 را در مقایسه با دیگر بتاکروناویروس ها مشخص می‍کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genotype and phenotype of COVID-19: Their roles in pathogenesis

چکیده [English]

COVID-19 is a novel coronavirus with an outbreak of unusual viral pneumonia in Wuhan, China, and then pandemic. Based on its phylogenetic relationships and genomic structures the COVID-19 belongs to genera Betacoronavirus. Human Betacoronaviruses (SARS-CoV-2, SARS-CoV, and MERS-CoV) have many similarities, but also have differences in their genomic and phenotypic structure that can influence their pathogenesis. COVID-19 is containing single-stranded (positive-sense) RNA associated with a nucleoprotein within a capsid comprised of matrix protein. A typical CoV contains at least six ORFs in its genome. All the structural and accessory proteins are translated from the sgRNAs of CoVs. Four main structural proteins are encoded by ORFs 10, 11 on the one-third of the genome near the 3′-terminus. The genetic and phenotypic structure of COVID-19 in pathogenesis is important. This article highlights the most important of these features compared to other Betacoronaviruses.