نویسنده = زهره قطب الدین
صرع زائی: سازوکارهای ایجاد تشنج و صرع

دوره 5، شماره 10، دی 1400، صفحه 142-148

رضا مقدسی؛ احمدعلی معاضدی؛ زهره قطب الدین