کلیدواژه‌ها = بیوفیلم
نسل جدید محصولات بهداشت دهان و دندان با استفاده از باکتریوفاژها

دوره 6، بهار و تابستان، شهریور 1401، صفحه 103-110

راحله مجدانی؛ حمیده لامکان