کلیدواژه‌ها = بیوفیلم
نسل جدید محصولات بهداشت دهان و دندان با استفاده از باکتریوفاژها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1400

راحله مجدانی؛ حمیده لامکان