کلیدواژه‌ها = درخت معجزه
مورینگا اولیفرا، درخت معجزه

دوره 5، پاییز و زمستان، دی 1400، صفحه 125-128

فاطمه ولایتی پور؛ فاطمه فتوحی چاهوکی؛ سیدعبدالحمید انگجی؛ سعید امین زاده