نویسنده = رضا ندرلو
بوم‌سازگان مانگروی ایران؛ اهمیت، وضعیت فعلی و تهدیدات

دوره 5، شماره 9، شهریور 1400، صفحه 111-125

مهدی قدرتی شجاعی؛ نسترن دلفان؛ رضا ندرلو؛ مهدی بلوکی کورنده