نویسنده = صدیقه مختاری
تعداد مقالات: 2
1. جایگاه کوئینون در ارزیابی تکامل موجودات

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1400، صفحه 88-97

صدیقه مختاری؛ فروغ فریدی؛ مجید باصری صالحی


2. نقش آرکی میکروبیوم در بیماریزایی و سلامت انسان

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1398، صفحه 96-102

فروغ فریدی؛ صدیقه مختاری؛ مجید باصری صالحی