کلیدواژه‌ها = ناباروری
مروری بر ویژگی های ساختاری و عملکردی سلول های سرتولی بیضه

دوره 5، بهار و تابستان، شهریور 1400، صفحه 77-88

امیررضا نیازی تبار؛ حسین عزیزی؛ مریم نظم بجنوردی؛ هاتف قاسمی حمید آبادی