کلیدواژه‌ها = هیپوکامپ
صرع زائی: سازوکارهای ایجاد تشنج و صرع

دوره 5، پاییز و زمستان، دی 1400، صفحه 142-148

رضا مقدسی؛ احمدعلی معاضدی؛ زهره قطب الدین


نقش سیستم های انتقال دهنده عصبی مغز در فراموشی ناشی از استرس

دوره 2، شماره 3 و 4، 1397، صفحه 81-92

مریم سرداری؛ آمنه رضایوف