کلیدواژه‌ها = جوامع میکروبی
هوش میکروبی و استفاده از آن در زیست فن آوری

دوره 5، شماره 9، شهریور 1400، صفحه 125-139

محمدجواد گل محمدی؛ فرشته جوکار کاشی