کلیدواژه‌ها = هم-تکاملی دوتایی
شکل‌گیری جهان زنده با هم-تکاملی

دوره 6، شماره 11، شهریور 1401، صفحه 58-77

اتابک روحی امینجان؛ ربابه لطیف