کلیدواژه‌ها = کمپلکس سیناپتونمال
کنترل ژنتیکی میوز در گیاهان

دوره 5، پاییز و زمستان، دی 1400، صفحه 149-158

اسد معصومی اصل؛ سید ایمان آشتی