کلیدواژه‌ها = حرکات سلولی
نیروی حیات

دوره 5، پاییز و زمستان، دی 1400، صفحه 129-133

ربابه لطیف