کلیدواژه‌ها = صرع‌زائی
صرع زائی: سازوکارهای ایجاد تشنج و صرع

دوره 5، پاییز و زمستان، دی 1400، صفحه 142-148

رضا مقدسی؛ احمدعلی معاضدی؛ زهره قطب الدین