کلیدواژه‌ها = نسل بعدی توالی یابی
مقدمه ای بر توالی یابی نسل جدید و کاربرد های آن

دوره 5، پاییز و زمستان، دی 1400، صفحه 74-85

الهه محمودی؛ مینا امین