کلیدواژه‌ها = واکسن
واکسن و بهداشت جهانی: معرفی یک مدل پایدار در توسعه و نحوه انتقال واکسن ها

دوره 4، شماره 8، اسفند 1399، صفحه 78-89

شکیبا درویش علیپور آستانه


چشم انداز درمان‌ها و واکسن کووید-19

دوره 4، شماره 8، اسفند 1399، صفحه 134-137

سمانه مسلط پور؛ رضا حاجی‌حسینی؛ مهدی شمس آرا؛ سعید امین زاده


مسابقه برای واکسن‌های ویروس کرونا

دوره 4، شماره 8، اسفند 1399، صفحه 138-143

سمانه مسلط پور؛ رضا حاجی حسینی؛ مهدی شمس ارا؛ سعید امین زاده


اهمیت واکسیناسیون در کنترل اپیدمی حاصل از بیماریهای ویروسی نوپدید

دوره 3، شماره 6، اسفند 1398، صفحه 73-88

شکیبا درویش علیپورآستانه