نویسنده = سهامه محبی
تعداد مقالات: 2
1. کدام مداخلات در همه گیری بهتر عمل می کند؟

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1399، صفحه 126-131

سهامه محبی


2. کووید-19 : معمای همه گیری آفریقا: چرا تعداد مرگ و میرها کم است؟

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1399، صفحه 151-152

سهامه محبی