نویسنده = وحیده حسن زاده
سالگرد تولد ژنوم انسان، میراث دشوار: ژنوم انسان در بیست سالگی

دوره 5، شماره 10، اسفند 1400، صفحه 24-32

وحیده حسن زاده


ژنگان‌های ناقص ویروسی: عوامل پیش برنده کلیدی در برهمکنش بین ویروس و میزبان

دوره 5، شماره 9، شهریور 1400، صفحه 25-38

وحیده حسن زاده


ماندگاری ویروس RNA دار در میزبان: سازوکارها و پیامدها

دوره 5، شماره 9، شهریور 1400، صفحه 38-45

وحیده حسن زاده


سرقت ادبی در تحقیق و انتشارات علمی و راه جلوگیری از آن

دوره 3، شماره 5، خرداد 1398، صفحه 6-14

وحیده حسن زاده


کمک به دانش آموزان برای توسعه سواد علمی

دوره 2، شماره 3 و 4، 1397، صفحه 59-65

وحیده حسن زاده


نوآوری ها در آموزش زیست شناسی دوره کارشناسی و چرا ما به آن ها احتیاج داریم

دوره 1، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 10-21

وحیده حسن زاده


توالی یابی ژنوم به شناسایی صدها تفاوت در نوع خون کمک می کند

دوره 1، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 85-86

وحیده حسن زاده


نامداران زیست شناسی، سیمور بِنزر: از فیزیک تا ژنتیک رفتار

دوره 1، شماره 1، تیر 1396، صفحه 35-42

وحیده حسن زاده