نویسنده = فاطمه اسدی
ویژگی‌ها و پیامدهای توریم برای انسان و محیط زیست

دوره 6، شماره 11، شهریور 1401، صفحه 111-120

حجیه بسطامی؛ فاطمه اسدی؛ سیمین جانی تبار