نویسنده = حجیه بسطامی
ویژگی‌ها و پیامدهای توریم برای انسان و محیط زیست

دوره 6، شماره 11، شهریور 1401، صفحه 111-120

حجیه بسطامی؛ فاطمه اسدی؛ سیمین جانی تبار


جایگاه نانوذرات طلا در تشخیص و درمان

دوره 6، شماره 11، شهریور 1401، صفحه 121-131

سیمین جانی تبار؛ فاطمه اسدی؛ حجیه بسطامی