نویسنده = فاطمه محمدی پناه
اینولیناز: کاربرد، بازار جهانی و تولیدصنعتی

دوره 5، شماره 9، شهریور 1400، صفحه 97-104

محمد جواد گل محمدی؛ فاطمه محمدی پناه