نویسنده = مریم اختری
ایمونوپاتوژنز، تشخیص و درمان کووید-19

دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1399، صفحه 251-259

مبینا جلالوند؛ مریم اختری؛ الهام فرهادی؛ مهدی محمودی