دوره و شماره: دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-156 

سخن سردبیر

1. سخن سردبیر

مقاله ترویجی

2. ریشه های ضدیت با علم

صفحه 1-6

عطا الله کالیراد


8. آسیب نابرابر

صفحه 62-69

اتابک روحی امینجان


17. چشم انداز درمان‌ها و واکسن کووید-19

صفحه 134-137

مهدی شمس آرا؛ سعید امین زاده