دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396 
10. تاریخچه سرطان، روش های درمان باستان و مدرن

صفحه 71-80

نسرین خردمند؛ آرش بابایی؛ میترا محمدی؛ مریم رحیمی