نویسنده = علیرضا ایرانبخش
تعداد مقالات: 1
1. کاربردهای بالقوه زیست فناوری گیاهی در مقابل SARS-CoV-2

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1399، صفحه 89-98

علیرضا ایرانبخش