نویسنده = اتابک روحی امینجان
تعداد مقالات: 6
1. کووید-19: چالشی جدید برای نسل بشر

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1399، صفحه 45-49

اتابک روحی امینجان


2. آسیب نابرابر

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1399، صفحه 62-69

اتابک روحی امینجان


3. ابولا، زیکا، کرونا ... ویروس بعدی چیست؟

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1399، صفحه 99-105

اتابک روحی امینجان