نویسنده = سعیده جعفری نژاد
تعداد مقالات: 4
1. ایمنی جمعی: شناخت کووید-19

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1399، صفحه 70-77

سعیده جعفری نژاد


2. ظهور سارس، مرس و کروناویروس جدید سارس-2 در قرن بیست و یک

دوره 4، شماره 7، بهار 1399، صفحه 192-200

سعیده جعفری نژاد


3. ژنوتیپ و فنوتیپ کووید-19: نقش آنها در بیماری زائی

دوره 4، شماره 7، بهار 1399، صفحه 214-219

سعیده جعفری نژاد


4. پرسش های برخاسته از کورونا ویروس”جدید“: ”متخصصین“ بسیار زیاد – تفکر بسیار کم

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1398، صفحه 138-143

مرضیه لطفیان؛ سعیده جعفری نژاد